اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، {کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی} درنظردارد، قرارداد {تهیه و تدارک دو نوع تیل (پطرول و دیزل) مورد نیاز کمیسیون بابت سال مالی ۱۴۰۰}تحت شماره داوطلبی{IARCSC/ARS/NCB/1400/G01} را به {شرکت خدمات لوژستیکی ذاهد جلال} آدرس: }عقب محکمه برکی کلوله پشته، مرکز کابل} به قیمت مجموعی مبلغ (۱۴,۹۸۰,۵۴۵ چهارده میلیون و نه صدو هشتاد هزارو پنج صدو چهل و پنج افغانی با بودجه تخمینی ۱۵,۸۳۱,۷۰۰ پانزده میلیون و هشت صدو سی  ویک هزارو هفت صد افغانی)  تحت قرارداد چهار چوبی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طورکتبی توأم بادلایل آن به {آمریت تدارکات/کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی}  واقع  افشار دارالامان سرک سناتوریم تعمیر جدید کمپلکس کمیسیون متصل طب عدلی  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

شماره تماس: ۰۷۹۵۴۱۴۲۶۷