اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، {کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی} درنظردارد، قرارداد {تهیه و تدارک تونر و کارتریج برای پرنتر ها، و ماشین های فوتوکاپی}تحت شماره داوطلبی{IARCSC/ARS/NCB/1400/G06} را به {شرکت اخلاص کمال گروپ لمیتد} آدرس: }چهارراهی صدارت، مقابل لیسه جمهوریت، مرکز کابل} به قیمت مجموعی مبلغ (۴۱۱,۱۳۰ چهارصدو یازده هزارو یک صدو سی افغانی به اساس قیمت فی واحد با بودجه تخمینی ۱,۰۰۰,۰۰۰ یک میلیون افغانی)  تحت قرارداد چهارچوبی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طورکتبی توأم بادلایل آن به {آمریت تدارکات/کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی}  واقع  افشار دارالامان سرک سناتوریم تعمیر جدید کمپلکس کمیسیون متصل طب عدلی  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

شماره تماس: ۰۷۹۵۴۱۴۲۶۷