اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، {کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی} درنظردارد، قرارداد {پرزه جات، ترمیم و سرویس و مبلایل تبدیلی وسایط نقلیه و جنراتورها }تحت شماره داوطلبی{IARCSC/ARS/NCB/1400/G02} را به {شرکت نصب نوری خیرزاده لمیتد} آدرس: }سه راهی خواجه بغرا، مرکز کابل} به قیمت مجموعی مبلغ (۵,۳۰۱,۷۳۰ پنج میلیون و سه صدو یک هزارو هفت صدو سی افغانی به اساس قیمت فی واحد با بودجه تخمینی ۹,۰۰۰,۰۰۰ نه میلیون افغانی)  تحت قرارداد چهار چوبی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طورکتبی توأم بادلایل آن به {آمریت تدارکات/کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی}  واقع  افشار دارالامان سرک سناتوریم تعمیر جدید کمپلکس کمیسیون متصل طب عدلی  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

شماره تماس: ۰۷۹۵۴۱۴۲۶۷