برای حفظ و ایجاد ظرفیت در اداره، «تغییر» جاگزین سی‌بی‌آر می‌شود

کابل، ۱۲ قوس ۱۳۹۷ــ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی با پایان برنامۀ ارتقای ظرفیت برای نتایج (سی‌بی‌آر)، برنامۀ تغییر را به منظور حفظ و ایجاد ظرفیت در ادارۀ خدمات عامه آغاز می‌کند. هزینۀ برنامۀ سه‌سالۀ تغییر از سوی صندوق وجهی بازسازی افغانستان پرداخت می‌شود.

برنامۀ ارتقای ظرفیت برای نتایج (سی‌بی‌آر) قرار است تا آخر ماه روان میلادی پایان یابد. این برنامه در سال ۲۰۱۲ آغاز شد و بر بنیاد آن باید تا پایان۲۰۱۷،  ۱۵۰۰ تن می‌توانستند زیر پوشش این برنامه استخدام شوند، اما تا سال ۲۰۱۶ فقط ۱۶۰ تن توانستند از طریق این برنامه جذب دستگاه خدمات ملکی شوند و به این ترتیب، ۷۵ درصد از بودجۀ آن به سایر پروژه‌های انکشافی دولت انتقال شد. با ادغام سی‌بی‌آر به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، رهبری جدید کمیسیون توانست سقف استخدام برای این برنامه را تکمیل کند.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گوید: «برای برنامه‌ریزی بهتر منابع بشری و به منظور استخدام کارکنان برای بست‌های کلیدی بر اساس شایستگی و توانایی‌های لازم و برای حفظ و تحکیم ظرفیت‌های ادارات، پروسۀ سی‌بی‌آر جایش را به پروسه تغییر باز می‌کند.»

به دلیل محدودیت بودجوی، بعد از مذاکرات با تمویل‌کنندگان و فیصلۀ کابینه، تصمیم بر آن شد تا بودجۀ محدود تخصیص‌یافتۀ برنامۀ تغییر، شانزده وزارت و ادارۀ کلیدی و عایداتی را در اولویت قرار دهد. آن شمار از کارمندان خدمات ملکی که پیش از این طریق برنامۀ سی‌بی‌آر استخدام شده‌ بودند و شامل برنامۀ تغییر نمی‌شوند، برای حفظ ظرفیت‌شان، معاشات‌شان از پروژه‌ها به بودجۀ رسمی خود وزارت‌خانه‌ها و ادارات انتقال می‌یابد.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی سالانه دو بار کارکنان استخدام‌شده از طریق برنامۀ تغییر را ارزیابی خواهد کرد. کوتاهی در اجرای این تعهدات به کاهش درصدی تخصیص کارمندان جدید به یک وزارت و اداره و/یا ختم تمویل درصدی از بست‌های موجود وزارت و اداره از طریق این برنامه منجر خواهد شد. به همین منوال، اگر یک وزارت و اداره تهیه و تأیید برنامه استراتیژیک استخدام کارمندان خود را برای ظرفیت‌افزایی طی جدول زمانی مورد توافق تکمیل نکند، آن وزارت و اداره درصدی از بست‌های قبلاْ تخصیص‌یافته را تا ۱۰ درصد از دست خواهد داد. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به این منظور، مکانیزمی را پیش از اجرای برنامه طرح خواهد کرد.

در برنامۀ «تغییر»، راه‌حل‌ها و راه‌کارهای مبتکرانه‌ای (به کمک قانون تعدیل‌شده کارکنان خدمات ملکی) به شمول اعمال سهمیه ۱۰ درصدی برای زنان در استخدام‌های جدید در تمامی وزارت‌ها و ادارات در اولویت، اجرا خواهد شد. هدف این است که اطمینان حاصل شود که دست‌کم ۱۰ درصد یا ۱۵۰ بست از جمله همه بست‌هایی که تحت این برنامه جدیداْ استخدام یا حفظ می‌شوند، توسط زنان پر شود. از سوی دیگر، آن شمار از بست‌هایی که پیش از این از طریق برنامۀ سی‌بی‌آر به وسیلۀ زنان پر شده بودند، در برنامۀ تغییر حفظ خواهند شد.