اعلان تدارکات

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

بدینوسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، {کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی} درنظردارد، قرارداد {تهیه و نصب سیستم سولر برای سرور روم دفتر مرکزی کمیسیون } را به {جمشید سیف الله احمدزی لمیتد دارای جواز نمبر ۰۱۰۱-۱۱۰۵۹} آدرس: }شهر نو چهاراهی حاجی یعقوب مرکز کابل} به قیمت مجموعی مبلغ ۲,۴۴۶,۳۴۰ دو میلیون چهار صد و چهل و شش هزار و سه صد و چهل افغانی تحت قرارداد بالمقطع اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طورکتبی توأم با دلایل آن به {آمریت تدارکات/کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی}  واقع  افشار دارالامان سرک سناتوریم تعمیر جدید کمپلکس کمیسیون متصل طب عدلی  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

 

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

شماره تماس: ۰۷۹۵۴۱۴۲۶۷