اعلان تدارکات

فورم شماره: P-01

{پروژه کشت چمن و سر سبزی اطراف ساحات داخل محوطه ریاست عمومی انستیتوت خدمات ملکی}

شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1399/S23

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه{پروژه کشت چمن و سر سبزی اطراف ساحات داخل محوطه ریاست عمومی انستیتوت خدمات ملکی}  اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را توسط فلش دسک از اطاق شماره ۲۶، منزل اول، آمریت تدارکات این اداره در تعمیر جدید کمپلکس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، واقع سرک سناتوریم، دارالامان و سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت {۱۰ بجه قبل از ظهر مورخ ۱ سنبله روز شنبه سال ۱۳۹۹ به اطاق جلسات آمریت تدارکات واقع منزل اول، این اداره در تعمیر جدید کمپلکس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ارایه نماید قابل یادآوریست که آفر ها طور سر بسته بعد از راجستر در حضور داشت داوطلبان داخل لاک باکس گردیده الی روز آفرگشایی محفوظ میباشد. آفرهای نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر به صورت بانک گرانتی مبلغ (۸۵,۰۰۰) هشتاد و پنچ هزار افغانی بوده جلسه آفر گشایی بروز شنبه مورخ ۱ سنبله ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ بجه قبل از ظهر در اطاق جلسات آمریت تدارکات واقع منزل اول، این اداره در تعمیر جدید کمپلکس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، واقع سرک سناتوریم، دارالامان تدویر می‌گردد.

شماره تماس: ۰۷۹۵۴۱۴۲۶۷