اعلان تدارکات

فورم شماره: P-01

{امور ساختمانی کوچک ساخت و ساز سرک حلقوی، کانکریت ریزی پارکینگ وسایط و پیاده رو های انستیتوت خدمات ملکی}

شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1400/W12

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه امور ساختمانی کوچک ساخت و ساز سرک حلقوی، کانکریت ریزی پارکینگ وسایط و پیاده رو های انستیتوت خدمات ملکی اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را توسط فلش دسک از اطاق شماره ۲۶، منزل اول، آمریت تدارکات این اداره در تعمیر جدید کمپلکس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، واقع سرک سناتوریم، دارالامان و سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت {۱۰ بجه قبل از ظهر مورخ اول ثور روز چهارشنبه سال ۱۴۰۰ به اطاق جلسات آمریت تدارکات واقع منزل اول، این اداره در تعمیر جدید کمپلکس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ارایه نماید قابل یادآوریست که آفر ها طور سر بسته بعد از راجستر در حضور داشت داوطلبان داخل لاک باکس گردیده الی روز آفرگشایی محفوظ میباشد. آفرهای نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر به صورت پول نقد و یا بانک گرانتی مبلغ (۲۵۰,۰۰۰) دو صد پنجاه هزار افغانی بوده جلسه آفر گشایی بروز چهارشنبه مورخ اول ثور ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ بجه قبل از ظهر در اطاق جلسات آمریت تدارکات واقع منزل اول، این اداره در تعمیر جدید کمپلکس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، واقع سرک سناتوریم، دارالامان تدویر می‌گردد.

شماره تماس: ۰۷۹۵۴۱۴۲۶۷