اعلان تدارکات

فورم شماره: P-01

{ تهیه، خریداری، انتقال و نصب سیستم مکمل ترانسفارمر برق کمپکت دفتر اصلاحات اداری ولایت لوگر}

شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1400/G18

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه، خریداری، انتقال و نصب سیستم مکمل ترانسفارمر برق کمپکت دفتر اصلاحات اداری ولایت لوگر اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را توسط فلش دسک از اطاق شماره ۲۶، منزل اول، آمریت تدارکات این اداره در تعمیر جدید کمپلکس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، واقع سرک سناتوریم، دارالامان و سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت {۱۰ بجه قبل از ظهر مورخ ۱۰ جوزا روز دوشنبه سال ۱۴۰۰ به اطاق جلسات آمریت تدارکات واقع منزل اول، این اداره در تعمیر جدید کمپلکس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ارایه نماید قابل یادآوریست که آفر ها طور سر بسته بعد از راجستر در حضور داشت داوطلبان داخل لاک باکس گردیده الی روز آفرگشایی محفوظ میباشد. آفرهای نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر به صورت بانک گرانتی ویا پول نقد مبلغ (۳۴,۰۰۰) سی و چهار هزار افغانی بوده جلسه آفر گشایی بروز دوشنبه مورخ ۱۰ جوزا ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ بجه قبل از ظهر در اطاق جلسات آمریت تدارکات واقع منزل اول، این اداره در تعمیر جدید کمپلکس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، واقع سرک سناتوریم، دارالامان تدویر می‌گردد.

شماره تماس: ۰۷۹۵۴۱۴۲۶۷