اعلان تدارکات

فورم شماره: P-01

{تهیه و تدارک ۸۸ پایه کمپیوتر دسک تاپ و ۱۱ پایه کمپیوتر لپ تاپ مختلف النوع و ۵ پایه سکنر مورد ضرورت HRMIS }

شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/TAGHIR/ARS/NCB/1398/G029

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه تهیه و تدارک ۸۸ پایه کمپیوتر دسک تاپ و ۱۱ پایه کمپیوتر لپ تاپ مختلف النوع و ۵ پایه سکنر مورد ضرورت HRMIS اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را توسط فلش دسک از اطاق شماره ۲۶، منزل اول، آمریت تدارکات این اداره در تعمیر جدید کمپلکس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، واقع سرک سناتوریم، دارالامان و سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت {۱۰ بجه قبل از ظهر مورخ ۱۴ میزان روزیکشنبه سال ۱۳۹۸ به اطاق جلسات آمریت تدارکات واقع منزل اول، این اداره در تعمیر جدید کمپلکس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ارایه نماید قابل یادآوریست که آفر ها طور سر بسته بعد از راجستر در حضور داشت داوطلبان داخل لاک باکس گردیده الی روز آفرگشایی محفوظ میباشد. آفرهای نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر به صورت پول نقد و یا بانک گرانتی مبلغ (۳۱۲,۴۸۰) سه صدو دوازده هزارو چهارصدو هشتاد افغانی بوده جلسه آفر گشایی بروز یک شنبه مورخ ۱۴ میزان ۱۳۹۸ ساعت ۱۰ بجه قبل از ظهر در اطاق جلسات آمریت تدارکات واقع منزل اول، این اداره در تعمیر جدید کمپلکس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، واقع سرک سناتوریم، دارالامان تدویر می‌گردد.

شماره تماس: ۰۷۹۵۴۱۴۲۶۷