امتحانات استخدامی برای ۱۸۶ بست خدمات ملکی در مراکز امتحانات کابل و ولایات برگزار شد

یک‌هزار  و ۷۲۳ واجد شرایط در رقابت آزاد برای ۱۸۶ بست‌ مدیریت میانی و مقطع ورودی‌ ۲۰ ادارۀ خدمات ملکی رقابت کردند.

امتحانات استخدامی در مراکز امتحانات کامپیوتری فاطمه قادریان و تیم دختران روبات‌ساز(کابل)، انستیتوت خدمات ملکی(کابل)، رابعه بلخی (بلخ)، ملکه ثریا (خوست)، گوهر شاد بیگم (هرات)،  نادره بیگم (جوزجان)، شهید محمدموسی شفیق (ننگرهار)، پکتیس ( پکتیا )، عبدالرووف بینوا (هلمند) و مراکز امتحانات بامیان، قندهار و تخار برگزار شد.

امتحانات رقابتی، بست‌های مرکزی و بست‌های واحدهای دومی وزارت‌ها و اداره‌های زیر را در بر می‌گرفت: وزارت  تحصیلات عالی،  وزارت احیا و انکشاف دهات، زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت صحت عامه، وزارت مالیه، وزارت اقتصاد، وزات کار و امور اجتماعی، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت معارف، امور شهدا و معلولین، وزارت عدلیه، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، ادارۀ ملی تنظیم امور آب، ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی، ارگان‌های محلی، ادارۀ خط آهن، کمیسیون مستقل اصلاحات و خدمات ملکی، شورای عالی طبی و شاروالی کابل.