امتحانات جمعی برای بست‌های معلمان و بست‌های ۵ و ۶ هژده ولایت کشور راه‌اندازی شد

امتحانات جمعی استخدامی برای بست‌های معلمان و بست‌های پنج و شش خدمات ملکی هژده ولایت کشور از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به همکاری ادارۀ ملی امتحانات راه‌اندازی شد.

برای رسیدن به این بست‌ها نزدیک به ۵۰ هزار داوطلب به رقابت پرداختند: ۳۵۸۳ تن برای بست‌های کنر، ۵۱۷۰ تن برای بست‌های بدخشان، ۲۷۷۸ تن برای بست‌های غور، ۱۷۴۲ تن برای بست‌های بادغیس، ۲۳۲۱ تن برای بست‌های سمنگان، ۱۲۹۵ تن برای بست‌های نورستان، ۳۵۰۳ تن برای بست‌های دایکندی، ۱۰۷۱ تن برای بست‌های پنجشیر، ۱۸۶۰ تن برای بست‌های زابل، ۲۴۳۲ برای بست‌های جوزجان، ۲۹۰۱ تن برای بست‌های کاپیسا، ۲۴۸۸ تن برای بست‌های لوگر، ۳۹۵۴ تن برای بست‌های میدان‌وردک، ۲۰۱۸ تن برای بست‌های سرپل، ۴۹۷۹ تن برای بست‌های بامیان، ۲۵۲۴ برای بست‌های پکتیکا، ۲۱۲۸ تن برای بست‌های پکتیا و ۱۵۰۴ تن برای بست‌های نیمروز.

امتحان جمعی این ولایات در حضور مقامات محلی، نمایندگان جامعهٔ مدنی و نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد.

امتحانات برای بست‌های معلمان و بست‌های پنج و شش ۱۵ ولایت باقی‌مانده نیز به زودی راه‌اندازی می‌شود.