امتحان‌های کامپیوتری برای بست‌های خدمات ملکی در کابل و ولایات برگزار شد

۱۱۸ داوطلب برای احراز بست‌های خدمات ملکی در مرکز امتحانات انستیتوت خدمات ملکی در کابل، مرکز امتحانات شهید موسی شفیق در ننگرهار و مرکز امتحانات رابعه بلخی در ولایت بلخ رقابت کردند.

برای بست‌های مدیریت عمومی حواله‌جات، کارشناس ارتباط و هم‌آهنگی ولایات، مدیریت تکنالوژی، استاد آثار تاریخی و ساحات باستانی، کارشناس ارتباط و هم‌آهنگی جوانان رضاکار، استاد زبان انگلیسی، کارشناس تقنین و پالیسی امور رسانه‌ها و متخصص تشخیص آثار، از بست‌های مربوط به وزارت اطلاعات و فرهنگ و نیز کارشناس شبکه‌ها، کارشناس دیتابیس و مدیریت عمومی MIS مربوط به اداره ملی حفاظت محیط زیست امتحان کامپیوتری در مرکز امتحانات انستیتوت خدمات ملکی برگزار شد که ۸۸ داوطلب (۷۹ مرد و ۹ زن) در آن شرکت کردند.

۲۳ داوطلب برای بست‌های مدیریت‌های حقوق ولسوالی‌های سرخرود، خوگیانی، ده‌بالا و رودات مربوط به ریاست عدلیۀ ننگرهار، امتحانات کامپیوتری را در مرکز امتحانات شهید محمدموسی شفیق سپری کردند.

هم‌چنان ۷ داوطلب برای مدیریت حقوق ولسوالی بلخ مربوط به ریاست عدلیۀ ولایت بلخ، امتحانات کامپیوتری را در مرکز امتحانات رابعه بلخی سپری کردند.