امتحان رقابتی برای پنج بست عالی‌رتبۀ دولت برگزار شد

۳۱ داوطلب برای احراز پنج بست عالی‌رتبۀ چهار ادارۀ دولت، امتحان‌های نوشتاری (کامپیوتری) و تقریری را سپری کردند.

امتحان رقابتی بست‌های ریاست‌‌ تدارکات و ریاست خدمات اداری ادارۀ احصاییۀ مرکزی و معلومات، ریاست حفاظت محیط زیست ولایت زابل، ریاست مالی و اداری پوهنتون کندهار و ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان را در بر می‌گرفت.

محمدحمید حسنی، نامزد ریاست تدارکات ادارۀ احصاییۀ مرکزی و معلومات می‌گوید: «این بار اول بود که برای یک بست عالی‌رتبه رقابت کردم. از مرحلۀ شارت‌لیست شروع تا آخرین مرحله که مرحلۀ مصاحبه است بدون کدام شناخت، بر اساس  لیاقت خود رسیدم. این‌ نمایان‌گر شفافیت کامل پروسه است.»

امتحانات با حضور نمایندگان باصلاحیت کمیسیون و اداره‌های مربوط در مرکز امتحانات فاطمه قادریان و تیم دختران روبات‌ساز برگزار شد.