امتحان نوشتاری و تقریری بست‌های عالی‌رتبۀ هشت ادارۀ حکومت برگزار شد

۴۷ تن برای احراز بست‌های عالی‌رتبۀ هشت ادارۀ حکومت (وزارت‌های زراعت، آبیاری و مالداری، انرژی و آب، مبارزه علیه مواد مخدر، معادن، اداره‌های ملی احصائیه و معلومات، ارگان‌های محلی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، رادیو تلویزیون ملی و ریاست تربیت بدنی و سپورت) در مرکز امتحانات کمیسیون با هم رقابت کردند.

این بست‌ها شامل ریاست‌های احصاییه و معلومات ولایت‌های کنر، بدخشان و سرپل، ریاست‌ آبیاری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، ریاست تنظیم امور آب هلمند وزارت انرژی و آب، ریاست مواد مخدر ولایت‌های بادغیس، غزنی و کاپیسا، ریاست منابع بشری ولایت لوگر، ریاست معادن ولایت پکتیا، ریاست شبکۀ خبر رادیو تلویزیون ملی و ریاست توسعۀ ورزش زنان می‌شود.

امتحانات تحریری و تقریری با حضورداشت و نظارت نجیب‌الله امین، رییس بورد تعیینات کمیسیون و نمایندگان باصلاحیت اداره‌ها برگزار شد.