امتحان نوشتاری و تقریری بست‌های عالی‌رتبۀ ده ادارۀ حکومت برگزار شد

۱۰۳ تن برای احراز بست‌های عالی‌رتبۀ ده ادارۀ حکومت (وزارت‌های زراعت، آبیاری و مالداری، انرژی و آب، مبارزه علیه مواد مخدر، سرحدات، اقوام و قبایل، صحت عامه، معادن و پترولیم، ارگان‌های محلی، حفاظت محیط زیست، رادیو تلویزیون ملی و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی) در مرکز امتحانات کمیسیون با هم رقابت کردند.

نامزدان برای احراز بست‌های ریاست‌ آبیاری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، ریاست تنظیم امور آب هلمند، ریاست مبارزه علیه مواد مخدرغزنی، ریاست منابع بشری ولایت‌های لوگر و کنر، ریاست‌ مالی و اداری فاریاب و بدخشان، ریاست سکتوری لغمان، ریاست‌های سرحدات، اقوام و قبایل ولایت‌های فراه و زابل، ریاست حفاظت محیط زیست کندهار، ریاست کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی هلمند، ریاست معادن و پترولیم پکتیا، ریاست شبکۀ خبر رادیو تلویزیون ملی و ریاست تغذی وزارت صحت عامه در امتحان نوشتاری و تقریری اشتراک کردند.

امتحانات نوشتاری و تقریری با حضورداشت کمیشنران بورد تعیینات کمیسیون و نمایندگان باصلاحیت اداره‌ها برگزار شد.