امتحان نوشتاری و تقریری بست‌های عالی‌رتبۀ چهار ادارۀ حکومت برگزار شد

سی و سه تن از داوطلبان بست‌های عالی‌رتبۀ چهار ادارۀ حکومت، امتحان‌های نوشتاری و تقریری‌شان را در مرکز امتحانات کمیسیون سپری کردند.

امتحانات نوشتاری و تقریری بست‌های زیر را در بر می‌گرفت:

  • ریاست احصائیه و معلومات ولایت خوست
  • ریاست احصائیه و معلومات ولایت سمنگان
  • ریاست انکشاف سیستم‌های وزارت امور داخله
  • مشاور وزیر در حل مشکلات قومی وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل

به همین گونه داوطلبان پنج بست عالی‌رتبۀ وزارت زراعت، آبیاری و مالداری (مشاوریت حقوقی، مشاوریت در امور آبیاری و منابع طبیعی، ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی، ریاست احصائیه زراعتی و تنظیم معلومات و ریاست علفچرها) امتحان‌های نوشتاری و تقریری‌شان را سپری کردند.

امتحانات با حضورداشت کمیشنران بورد تعیینات کمیسیون و نمایندگان باصلاحیت اداره‌های مربوط برگزار شد.