امتحان نوشتاری و تقریری بست‌های عالی‌رتبۀ شش ادارۀ دولت برگزار شد

امتحان نوشتاری و تقریری بست‌های عالی‌رتبۀ شش نهاد حکومت در مرکز امتحانات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برگزار شد.

پانزده تن برای بست ریاست اداری و سه تن برای بست ریاست تفتیش وزارت صحت عامه، پنج تن برای بست ریاست افغان‌فلم وزارت اطلاعات و فرهنگ، دوازده تن برای بست ریاست امنیت سیستم‌های معلوماتی وزارت دولت در امور پارلمانی، سه تن برای بست ریاست دفتر وزارت کار و امور اجتماعی و شش تن برای بست ریاست میدان هوایی ولایت بلخ و هرات از واجدان شرایط امتحان‌های نوشتاری و تقریری بودند.

سیدحمید سادات از نامزدان بست ریاست دفتر وزارت کار و امور اجتماعی گفت:‌ «سؤال‌ها از طریق کامپیوتر انتخاب می‌گردد و هیچ ‌فردی نمی‌تواند به کسی کمک نماید. به دید من، امتحان کامپیوتری در منطقه بی‌نظیر بوده و زمینۀ دست‌برد غیرممکن می‌باشد.»

امتحانات با حضورداشت و نظارت میوند رهیاب و مقدسه یورش کمیشنران بورد تعیینات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و فیض‌الله ذکی وزیر کار و امور اجتماعی و نمایندگان باصلاحیت اداره‌های وزارت صحت عامه، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و اداره هوانوردی ملکی برگزار شد.