امتحان نوشتاری کامپیوتری برای ۱۶ بست سطح اجرایی برگزار شد

امتحان نوشتاری کامپیوتری برای ۱۶ بست مدیریت سطح متوسط وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مرکز امتحانات کمیسیون برگزار شد.

این نخستین بار است که بست‌های سطح اجرایی یک ادارۀ دولت بر اساس کامپیوتر گرفته می‌شود. کمیسیون پیش از این، راه‌اندازی امتحانات کامپیوتری را از بست‌های عالی‌رتبۀ ادارات آغاز کرده بود.

راه‌اندازی امتحانات کامپیوتری برای بست‌های مدیریت سطح متوسط، ادارات را در برگزاری شفاف‌ امتحانات کمک می‌کند.

۸۳ تن برای بست‌های آمریت استخدام، آمریت پسته‌خانه‌های شهر، آمریت عملیات پست، آمریت تفتیش داخلی، آمر تسهیل قراردادها و پلان‌گذاری، مدیر عمومی پلان‌گذاری و گزارش‌دهی، مدیریت عمومی سوانح و دیتابیس کارکنان، مدیریت عمومی پلان‌گذاری و تشکیلات، انجنیر ارزیابی پروژه‌های ساختمانی، مدیریت عمومی تفتیش سایبر، مدیر عمومی تدارکات امور ساختمانی و خدمات مشورتی، کارشناس امور شورای ICT، آموزگار ارتقای ظرفیت‌ها، مدیر عمومی تعقیب و پی‌گیری مصوبات، عضو مسلکی نظارت از پروژه‌ها و کارشناس اتحادیه‌های بین‌المللی مخابراتی ITU وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی رقابت کردند.

اشتراک‌کنندگان امتحان از راه‌اندازی امتحانات کامپیوتری ابراز خوشنودی می‌کنند.

خلیل‌احمد نیک‌زاد، نامزد بست آمریت تسهیل قرارداد‌های وزارت مخابرات می‌گوید: «پروسه‌یی که به دور از مداخلۀ اشخاص باشد، خیلی خوب است.»

حمید، یک تن از نامزدان، پس از دریافت نتیجۀ امتحان نوشتاری کامپیوتری می‌گوید: «نخستین بار است که پس از امتحان نوشتاری به مرحلۀ مصاحبه راه پیدا می‌کنم، این برایم امید به فردای بهتر می‌دهد.»

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در نظر دارد تا در سال روان، هشت مرکز امتحانات کامپیوتری را در هشت زون کشور ایجاد کند.