امتحان کامپیوتری برای شش بست وزارت عدلیه در ولایت خوست برگزار شد

۲۶ داوطلب برای شش بست ریاست عدلیۀ ولایت خوست امتحانات کامپیوتری یک‌مرحله‌ای را سپری کردند. زمینه‌سازی برای امتحان کامپیوتری در ولایت خوست و دیگر زون‌های کشور، از تسهیلاتی است که به منظور استندردسازی امتحان‌های رقابتی، از میان برداشتن مداخلۀ انسانی و تأمین شفافیت در استخدام‌ها به میان آمده است.

مرکز امتحانات ملکه ثریا در ولایت خوست مجهز با فن‌آوری پیش‌رفته و متصل با مرکز امتحانات کابل است. جریان امتحانات در این مرکز و مراکز امتحانی دیگر، از سوی یک اتاق کنترل در مرکز امتحانات کابل نظارت می‌شود. شرکت‌کنندگان بلافاصله پس از پایان امتحان، نتایج‌شان را دریافت می‌کنند.

هم‌زمان با این، پنج داوطلب برای احراز ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار و ریاست ملی احصائیه و معلومات ولایت فاریاب، در مرکز امتحانات فاطمه قادریان و تیم دختران روبات‌ساز در کابل رقابت کردند. نیز ۳۶ تن دیگر برای احراز عضویت مسلکی مدیریت حقوق ولسوالی استالف ولایت کابل در مرکز امتحانات انستیتوت خدمات ملکی رقابت کردند.