انستیتوت خدمات ملکی و پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی تفاهم‌نامۀ همکاری‌های علمی پژوهشی امضاء کردند

تفاهم‌نامۀ‌ همکاری‌های علمی و پژوهشی میان انستیتوت خدمات ملکی و پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی به امضاء رسید.

هدف از این تفاهم‌نامه، طرح و اجرای تحقیقات مشترک و نشر مقالات و آثار علمی دربارۀ ادارۀ عامه افغانستان است.

بر اساس این تفاهم‌نامه، قرار است یک کمیتۀ کاری، متشکل از استادان پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی و استادان و کارکنان آمریت مرکز منابع انستیتوت خدمات ملکی، دانشجویان را در زمینۀ نگارش پایان‌نامه‌های ماستری‌شان ــ در مطابقت با نیازهای ادارۀ عامه، پالیسی عامه و مدیریت ــ راهنمایی کند.