بست‌های اول و دوم

بست‌های خدمات ملکی به بخش‌های حمایوی و مسلکی تقسیم گردیده‌اند:

۱٫ بست‌های حمایوی (Common Function Positions):

بست‌های اند که به منظور انجام وظایف مشخص، به‌صورت مشترک در تشکیل رسمی تمام ادارات، به منظور ارائه خدمات حمایوی برای تحقق اهداف اداره درنظر گرفته می‌شوند و مطابق قانون شامل بست‌های دفترداری، مالی، اداری، تدارکات، مدیریت منابع بشری، تفتیش داخلی، نظارت و ارزیابی، پالیسی و پلان، اطلاعات و ارتباط عامه، جندر و حقوق بشر، خدمات (تکنالوژی معلوماتی) ترانسپورت، حفظ و مراقبت و جنسی و سایر بست‌های مشابه می‌گردند.

داوطلبان بست‌های حمایوی می‌توانند جهت آمادگی برای سپری نمودن امتحان الکترونیکی به منابع و مأخذ ذیل مراجعه نمایند:

منابع

۲٫ بست‌های مسلکی (Professional Positions):

بست‌های اند که به‌منظور انجام وظایف مسلکی-تخصصی در تشکیل وزارت‌ها/ادارات برای ارائه خدمات تخنیکی جهت تحقق اهداف اداره در نظر گرفته می‌شوند و شامل بست‌های انجنیری، زراعت، طب، معادن،  و سایر بست‌های مشابه می‌گردند.

داوطلبان بست‌های مسلکی می‌توانند جهت آمادگی برای سپری نمودن امتحان الکترونیکی به منابع و مأخذ ذیل مراجعه نمایند:

منابع