برای ۱۶ بست خدمات ملکی امتحانات رقابتی برگزار شد

۱۷۰ داوطلب برای ۱۶ بست خدمات ملکی در مراکز امتحانات استخدامی کابل و بلخ رقابت کردند.

۳۰ داوطلب برای بست ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی، امتحان تحریری کامپیوتری را در مرکز امتحانات فاطمه قادریان و تیم دختران روبات‌ساز سپری کردند. هم‌چنان ۱۱۴ داوطلب دیگر برای یازده بست‌ مدیریت سطح متوسط و پایین‌رتبۀ کمیسیون مستقل انتخابات و یک بست کارشناسی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مرکز امتحانات استخدامی انستیتوت خدمات ملکی رقابت کردند.

 امتحانات استخدامی بست‌های کمسیون مستقل انتخابات، آمریت سیستم مرکز ملی معلومات، آمریت انکشاف اداره و آموزش، مدیریت عمومی تحلیل و تصنیف وظایف، مدیریت عمومی سوانح و دیتابیس، مدیریت عمومی نظارت از پالیسی‌های جندر، مدیریت مجلۀ انتخاباتی، مدیریت عمومی شبکه‌های داخلی و خارجی، آموزگار آگاهی عامه، آموزگار ریاست آموزش، کارشناس طرح و تدوین مقررات و طرزالعمل های انتخاباتی و کارشناس تحلیل و توحید پلان را در بر می‌گرفت.

به همین‌گونه، ۲۶ تن دیگر برای احراز بست‌های عضویت مدیریت حقوق ولسوالی‌های کلدار، دولت‌آباد و ولسوالی کشنده ریاست عدلیه ولایت بلخ،  امتحان کامپیوتری را در مرکز امتحانات ولایت بلخ سپری کردند.