برای ۳۷ بست خدمات ملکی در ولایت هرات امتحان‌ استخدامی برگزار شد

برای ده بست سطوح میانی و ورودی و ۲۷ بست ۷ و ۸ ( حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای) خدمات ملکی  در ولایت هرات امتحان استخدامی برگزار شد.

۲۹۰ داوطلب ( ۲۲۵ مرد و ۶۵ زن) برای بست‌های سطوح میانی و ورودی وزارت‌های انکشاف دهات، کار و امور اجتماعی، ترانسپورت، ادارۀ ملی تنظیم امور آب و ادارۀ خط آهن به رقابت پرداختند.

هم‌چنان ۱۷۴ داوطلب ( ۱۲۸ مرد و ۴۶ زن) برای ۲۷ بست ۷ و ۸ ( حرفوی و غیر حرفوی) وزارت‌های معارف، فواید عامه، داخله و ترانسپورت ولایت هرات در امتحان استخدامی شرکت کردند.

قابل یادآوری است که در مجموع ۵۵۳ مرد و ۲۲۷ زن برای این بست‌ها درخواست داده بودند که پس از ارزیابی، ۳۲۵ مرد و ۱۱۱ زن واجد شرایط به امتحانات استخدامی راه یافتند.