برای ۱۰۶ بست‌ خدمات ملکی ۱۵ ولایت کشور امتحانات رقابتی برگزار شد

یک‌هزار و ۵۶۷ داوطلب برای ۱۰۶ بست خدمات ملکی در مراکز امتحانات ملکه ثریا (خوست)، رابعۀ بلخی (بلخ)، شهید محمدموسی شفیق (ننگرهار)، و مراکز امتحانات ولایت‌های هرات، بامیان و کندهار به رقابت پرداختند.

برای ۶۱ بست خدمات ملکی در ولایت‌های ننگرهار، هرات، کندهار، هلمند، کنر و لغمان، ۷۹۳ داوطلب (۶۹۹ مرد -۹۴ زن) رقابت کردند. این بست‌ها شامل بست‌های مدیریت سطح متوسط و بست‌های مقطع ورودی وزارت‌های زراعت، مالداری و آبیاری، کار و امور اجتماعی، تحصیلات عالی، اطلاعات و فرهنگ، صحت‌عامه، معارف، عدلیه، مالیه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی و ادارۀ ارگان‌های محلی می‌شد.

به همین گونه، ۷۷۴ داوطلب (۶۹۵ مرد و ۷۹ زن) در مراکز امتحانات ولایت‌های بلخ، بامیان و خوست، برای احراز شماری از بست‌های مدیریت سطح متوسط و بست‌های مقطع ورودی وزارت‌های مالیه، صحت عامه، تحصیلات عالی، معارف، احیا و انکشاف دهات، عدلیه، کار و امور اجتماعی، ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی و ادارۀ انسجام امور کوچی‌ها رقابت کردند.