برای ۱۲ بست خدمات ملکی امتحانات استخدامی برگزار شد

برای ۱۲ بست عالی‌رتبه، مدیریت سطح متوسط و پایین‌رتبۀ هفت ادارۀ خدمات ملکی، امتحانات استخدامی نوشتاری (کامپیوتری) و مصاحبه برگزار شد.

۱۹ داوطلب برای بست‌های ریاست‌های اطلاعات و فرهنگ ارزگان، معادن ولایت پروان، تدارکات وزارت تحصیلات عالی و حفاظت محیط زیست ولایت تخار امتحان نوشتاری کامپیوتری و امتحان تقریری (مصاحبه) را در مرکز امتحانات فاطمه قادریان و تیم دختران روبات‌ساز سپری کردند.

به­ همین­‌گونه، ده تن برای مدیریت عمومی تشریفات، سه تن برای مدیریت عمومی جلب حمایت ورزشی سازمان‌ها و سه تن برای مدیریت عمومی تصحیح ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش در امتحان نوشتاری کامپیوتری رقابت کردند.

۲۲ تن برای آمریت‌های مرکز اصلاح و تربیت اطفال، مساعدت‌های حقوقی، قضایای دولت و عضویت مساعدت‌های حقوقی ریاست عدلیۀ ولایت کندهار در مرکز امتحانات این ولایت با هم رقابت کردند.

هم‌چنان ۱۳ تن دیگر برای احراز بست آمریت لیسه عبدالقادر کوچی مربوط ریاست تنظیم امور کوچی‌های ولایت ننگرهار، امتحان نوشتاری کامپیوتری را در مرکز امتحانات شهید محمدموسی شفیق سپری کردند.