برای ۱۲۳ بست‌ خدمات ملکی امتحانات رقابتی برگزار شد

یک‌هزار و ۳۴۱ داوطلب (۱۱۷۷ مرد و ۱۶۴ زن) برای ۱۲۳ بست عالی‌رتبه، مدیریت سطح متوسط و بست‌های مقطع ورودی خدمات ملکی در مراکز امتحانات کامپیوتری فاطمه قادریان و تیم دختران روبات‌ساز (کابل)، انستیتوت خدمات ملکی (کابل)، ملکه ثریا (خوست)، رابعۀ بلخی (بلخ)، شهید محمدموسی شفیق (ننگرهار) و مراکز امتحانات ولایت‌های هرات و بامیان به رقابت پرداختند.

۱۷۵ داوطلب (۱۶۳ مرد و ۱۲ زن) برای ۲۹ بست عالی‌رتبۀ مرکزی و ولایتی وزارت‌های مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، احیا و انکشاف دهات، شهدا و معلولین، کار و امور اجتماعی، معارف، اداره‌های ارگان‌های محلی، انسجام امور کوچی‌ها، مبارزه با حوادث و حفاظت محیط زیست رقابت کردند.

۴۴۲ داوطلب (۳۵۴ مرد و ۸۸ زن) در امتحانات رقابتی برای احراز ۵۷ بست‌ مدیریت سطح متوسط و بست‌های مقطع ورودی وزارت‌های امور داخله، عدلیه، معارف و اداره‌های ملی استندرد، احصائیه و معلومات، تعلیمات تخنیکی و مسلکی، ارگان‌های محلی و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی رقابت کردند.

به همین ترتیب، ۷۲۴ داوطلب (۶۶۰ مرد و ۶۴ زن) برای احراز ۳۷ بست مدیریت سطح متوسط و بست‌های مقطع ورودی وزارت‌های زراعت، مالداری و آبیاری، صحت عامه، تحصیلات عالی، احیا و انکشاف دهات، شهدا و معلولین، مالیه و رادیو و تلویزیون ملی در ولایت‌های بامیان، بلخ، تخار، کندز، سمنگان، کنر، ننگرهار و ولایت هرات رقابت کردند.