برای ۱۴ بست خدمات ملکی امتحانات رقابتی برگزار شد

۱۲۵ داوطلب برای ۱۴ بست خدمات ملکی در مراکز امتحانات استخدامی کابل و ننگرهار رقابت کردند.

۱۱ داوطلب برای دو بست‌ عالی‌رتبۀ ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی (ریاست‌ املاک و خدمات و ریاست نصاب و تربیۀ معلم) و یک بست عالی‌رتبۀ ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت (ریاست ورزشی ولایت بلخ) امتحانات تحریری و تقریری را در مرکز امتحانات فاطمه قادریان و تیم دختران روبات‌ساز سپری کردند.

۱۰۵ داوطلب دیگر برای نُه بست‌ مدیریت سطح متوسط و پایین‌رتبۀ ریاست عمومی عواید وزارت مالیه در مرکز امتحانات استخدامی انستیتوت خدمات ملکی رقابت کردند. امتحانات استخدامی، بست‌های آمریت‌ تحلیل و تکثیر پلان عواید، آمریت تشخیص مالیه‌دهنده، مدیریت عمومی بررسی گروپ دوم، مدیریت عمومی بررسی سوم (دو بست)، مدیریت بررسی گروپ دهم، مدیریت بررسی گروپ هشتم، مدیریت بررسی گروپ هفتم و کارشناس سمع شکایات مالیه‌دهنده را در بر می‌گرفت.

به همین‌گونه، ۹ تن دیگر برای احراز بست‌های مدیریت تنظیم و نظارت فعالیت‌های مؤسسات غیردولتی ریاست اقتصاد و نیز آمریت ادغام مجدد ریاست امور مهاجرین و عودت‌کنندگان ولایت ننگرهار در مرکز امتحانات شهید موسی شفیق ولایت ننگرهار،  امتحانات کامپیوتری را سپری کردند.