برای ۱۶ بست مدیریت سطح متوسط وزارت احیا و انکشاف دهات امتحان کامپیوتری برگزار شد

۱۰۲ داوطلب برای احراز شانزده بست مدیریت سطح متوسط (سه و چهار) ریاست‌های ولایتی وزارت احیا و انکشاف دهات امتحان کامپیوتری را سپری کردند.

آمریت برنامه‌های ریاست احیا و انکشاف دهات در ولایت‌های خوست، غور، ننگرهار، نورستان و ارزگان، مدیریت عمومی خدمات انجنیری ریاست احیا و انکشاف دهات در ولایت‌‌های تخار، بادغیس و هرات و کارمند خدمات انجنیری ریاست احیا و انکشاف دهات در ولایت‌های میدان وردک، نیمروز (دو بست)، غور، پکتیکا، غزنی، تخار وخوست از بست‌های شامل در این امتحان بودند.

امتحانات با حضور نمایندگان باصلاحیت کمیسیون و وزارت احیا و انکشاف دهات، در مرکز امتحانات فاطمه قادریان و تیم دختران روبات‌ساز برگزار شد.