برای ۱۶۲ بست خدمات ملکی امتحانات استخدامی برگزار شد

یک‌هزار و ۳۲۵ داوطلب برای احراز ۱۶۲ بست مرکزی و ولایتی هژده ادارۀ خدمات ملکی در مراکز امتحانات ولایت‌های کابل، ننگرهار، هرات، بامیان، کندهار، خوست و بلخ، امتحانات استخدامی را سپری کردند.

داوطلبان برای بست‌های عالی‌رتبه، مدیریت سطح متوسط و پایین‌رتبۀ ادارۀ ارگان‌های محلی، ادارۀ خط آهن، ادارۀ عالی بررسی، ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، وزارت احیا و انکشاف دهات، وزارت اقتصاد، وزارت امور زنان، وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل، وزارت انرژی و آب، وزارت تحصیلات عالی، وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، وزارت صنعت و تجارت، وزارت عدلیه، وزارت مالیه، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، وزارت معارف و وزارت زراعت، آبیاری و مالداری رقابت کردند.

محمدکریم از داوطلبان بست دوم گفت: «فقط چند دقیقه وقت گرفت که برای بست مورد نظرم آن‌لاین درخواست کنم. در امتحان که شرکت کردم، امتحانات کامپیوتری را بهتر از آن‌چه تصور می‌کردم یافتم.»

حسن امیری شرکت‌کنندۀ دیگر می‌گوید: «در دو مرحله‌ای که من در امتحان اشتراک کردم فقط تأکید بر دانش مسلکی، معلومات عمومی و توانایی‌های افراد بود.»