برای ۳۲ بست خدمات ملکی امتحان‌های کامپیوتری برگزار شد

۲۴۱ داوطلب برای احراز ۳۲ بست مدیریت سطح متوسط و پایین‌رتبۀ خدمات ملکی در مراکز امتحانات استخدامی کابل، بلخ، هرات و خوست رقابت کردند.

امتحان‌های استخدامی کامپیوتری میان ۲۰۹ داوطلب (۱۹۴ مرد و ۱۵ زن) برای بست‌های زیر در مرکز امتحانات انستیتوت خدمات ملکی برگزار شد:

·        آمریت تدارکات ساختمانی، آمریت مالی و حسابی و آمریت پلان، نظارت و ارزیابی ارتباط خارجه از بست‌های مربوط به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی

·        کارشناس تحلیل و توحید پلان، مدیریت عمومی هم‌آهنگی با ادارات دولتی و سازمان‌ها، کارشناس هم‌آهنگی با سازمان‌ها، مدیریت عمومی توحید گزارشات ولایات و هم‌آهنگ‌کنندۀ دفترهای ولایتی از بست‌های مربوط به ادارۀ ملی احصائیه و معلومات

·        آمریت مواد نفتی و گاز مایع ولایت هرات، مدیریت عمومی مواد نفتی بندر اسلام‌قلعۀ ولایت هرات، مدیریت عمومی مواد نفتی بندر آقینه ولایت فاریاب، مدیریت عمومی مواد نفتی بندر تورغندی ولایت هرات و مدیریت‌های عمومی مواد نفتی ولایت‌های فراه و نیمروز، از بست‌های ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع

·        آمریت بودجه و گزارش‌دهی، مدیریت عمومی املاک، مدیریت عمومی بودجه و دفتر‌داری و مفتش داخلی از بست‌های ادارۀ خط آهن

·        انجنیر ساختمانی و مدیریت عمومی طرح و دیزاین پروژه‌های انکشافی از بست‌های وزارت کار و امور اجتماعی

·        آمریت سوادآموزی و آمریت معارف ولسوالی چرخ لوگر از بست‌های وزارت معارف

·        مدیریت عمومی موزیم وزارت اطلاعات و فرهنگ

·        آمریت امور کادری منابع بشری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

هم‌چنان ۱۳ داوطلب ( ۱۱ مرد و ۲ زن ) در بست‌های مدیریت مالی و اداری وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل و مدیریت عمومی اداری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مرکز امتحانات رابعه بلخی با هم رقابت کردند.

در مرکز امتحانات ملکه ثریا در ولایت خوست، ۱۳ تن برای بست‌های مدیریت عمومی مرکز رسانه‌ها و مدیریت عمومی کلینیک آموزش حقوق وزارت تحصیلات عالی با هم رقابت کردند.

به همین گونه، در مرکز امتحانات ولایت هرات، امتحان کامپیوتری برای بست مدیریت عمومی موزیم میان شش داوطلب برگزار شد.