برای ۵۰۰ بست معلمین و ناظمین وزارت ارشاد، حج و اوقاف امتحان نوشتاری برگزار شد

بر اساس هدایت مقام عالی ریاست جمهوری، برای ۵۰۰ بست معلمین و ناظمین پروسۀ حج وزارت ارشاد، حج و اوقاف امتحان تحریری برگزار شد.

پنج هزار و ۹۴۶ تن داوطلب از ۳۴ ولایت در هشت زون کشور برای احراز این بست‌ها با هم رقابت کردند.

برای مرحلۀ ارزیابی مقدماتی امتحان ۱۰ نمره و برای مرحلۀ امتحان نوشتاری ۹۰ نمره در نظر گرفته شده است.

طراحی سؤالات امتحان، انتقال سؤالات به زون‌های مربوطه، نظارت از پروسۀ امتحان، انتقال پارچه‌های کاندیدان از زون‌ها به مرکز به منظور ارزیابی، نظارت و ارزیابی پارچه‌های کاندیدان، رسیدگی به شکایات کاندیدان و هم‌چنان مرحلۀ اخذ امتحان، از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی صورت گرفته است.