برای ۶۹ بست خدمات ملکی در ۹ ولایت کشور امتحان‌های استخدامی برگزار شد

برای ۶۹ بست مدیریت سطح متوسط و مقطع ورودی خدمات ملکی در ولایت‌های سمنگان، دایکندی، سرپل، کندهار، بلخ، هرات، ننگرهار، خوست و بامیان امتحان‌های استخدامی برگزار شد.

امتحانات استخدامی بست‌های واحدهای دومی وزارت‌های تحصیلات عالی، اطلاعات و فرهنگ، صحت عامه، مالیه، زراعت، آبیاری و مالداری، معارف، کار و امور اجتماعی، عدلیه، شهدا و معلولین، احیا و انکشاف دهات، انرژی و آب، اداره‌‌های ارگان‌های محلی، تعلیمات تخنیکی و مسلکی و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را در بر می‌گرفت که ۹۹۵ تن برای رقابت در آن‌ها اشتراک کرده بودند.

امتحانات استخدامی در مراکز امتحانات ملکه ثریا (خوست)، رابعۀ بلخی (بلخ)، شهید محمدموسی شفیق (ننگرهار)، و مراکز امتحانات ولایت‌های هرات، بامیان و کندهار برگزار شد.

در امتحانات استخدامی، حفظ تدابیر صحی برای جلوگیری از شیوع بیماری کووید ۱۹ از جمله فاصله‌گذاری اجتماعی، پوشیدن ماسک و دستکش و ضدعفونی کردن مراکز امتحانات مد نظر گرفته می‌شود.