برای ۸۹ بست‌ مرکزی و ولایتی خدمات ملکی امتحانات رقابتی برگزار شد

۸۶۱ داوطلب برای ۸۹ بست عالی‌رتبه، مدیریت سطح متوسط و بست‌های مقطع ورودی خدمات ملکی در مراکز امتحانات کامپیوتری کابل رقابت کردند.

برای ۳۷ بست عالی‌رتبهٔ مرکزی و ولایتی وزارت‌های احیا و انکشاف دهات، شهدا و معلولین، مهاجرین و عودت‌کنندگان، صحت‌عامه، معارف، عدلیه، مالیه و اداره‌های ارگان‌های محلی، مبارزه با حوادث، حفاظت محیط زیست، تربیت بدنی و سپورت، انرژی هستوی، ادارهٔ عالی بررسی و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ۱۲۷ داوطلب (۱۱۸ مرد و ۹ زن) به رقابت پرداختند.

به همین گونه، ۷۳۴ داوطلب (۶۲۹ مرد و ۱۰۵ زن) در امتحانات رقابتی برای احراز ۵۲ بست‌ مدیریت سطح متوسط و بست‌های مقطع ورودی مرکزی خدمات ملکی شرکت کردند.

امتحانات رقابتی، بست‌های وزارت‌های احیا و انکشاف دهات، اطلاعات و فرهنگ، اقتصاد، امور زنان، سرحدات، اقوام و قبایل، مهاجرین و عودت کنندگان، ترانسپورت، کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، صحت عامه، معارف، تربیت بدنی و سپورت، عدلیه، مالیه و اداره‌های ارگان‌های محلی، اکادمی علوم، تعلیمات تخنیکی و مسلکی، احصائیه و معلومات، تربیت بدنی و ورزش، انسجام امور کوچی‌ها، انرژی هستوی، ادارهٔ عالی بررسی، لوی‌سارنوالی، مبارزه با حوادث، حفاظت محیط‌ زیست، کمیسیون انتخابات و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را در برمی‌گرفت.