برای ۹۹ بست خدمات ملکی امتحانات کامپیوتری راه‌اندازی شد

صدها داوطلب بست‌های عالی‌رتبه، مدیریت سطح متوسط و بست‌های مقطع ورودی خدمات ملکی، امتحانات استخدامی را در مراکز امتحانات کامپیوتری ولایت‌های کابل، بامیان، هرات، بلخ، ننگرهار، خوست و قندهار سپری کردند.

۵۵ تن برای هفت بست عالی‌رتبۀ ادارۀ عالی بررسی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ادارۀ ملی احصاییه و معلومات و وزارت‌های انرژی و آب، احیا و انکشاف دهات، کار و امور اجتماعی و صنعت و تجارت رقابت کردند.

هم‌چنان، یک‌هزار و ۲۰۰ تن برای ۹۲ بست مدیریت سطح متوسط و بست‌های سطح ورودی وزارت‌های مالیه، معارف، زارعت، احیا و انکشاف دهات، عدلیه، انرژی و آب، امور داخله، ترانسپورت، امور سرحدات، اقوام و قبایل، تحصیلات عالی، فواید عامه، کار و امور اجتماعی و اداره‌های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، لوی سارنوالی، احصائیه و معلومات، خط آهن، حفاظت از محیط زیست و ادارۀ انرژی هستوی با هم رقابت کردند.

داوطلبان می‌گویند که امتحانات کامپیوتری برای شهروندان تسهیلات زیادی را به میان آورده و اعتماد آنان را نسبت به پروسه‌های استخدامی خدمات ملکی افزایش بخشیده است.