برنامۀ آموزشی تقویت مدیریت آموزشی برای کارکنان دیپارتمنت انکشاف مسلکی، ریاست مرکز ملی ساینس وتکنالوژی وزارت معارف

برنامۀ آموزشی غیرحضوری زیر عنوان: Education Administration for Reducing Disparities in Basic Education کشور جاپان قرار است از تاریخ ۱۹ عقرب تا ۱۲ قوس ۱۴۰۰ در  انستیتوت خدمات ملکی راه‌اندازی شود.

شرایط بورسیه

بخش پیشنهادی: کاندیدا باید کارمند رسمی دیپارتمنت انکشاف مسلکی، ریاست مرکز ملی ساینس  وتکنالوژی وزارت معارف باشد؛

وظیفۀ فعلی:کاندیدا باید مسؤول مدیریت تعلیم و تربیه (معارف) ابتدایی در مرکز یا ولایت باشد؛

تحصیلات: کاندیدا باید دارای سند لیسانس و یا معادل آن باشد؛

تجربۀ کاری: کاندیدا باید دارای ۵ سال تجربۀ کاری عملی در بخش تعلیم تربیه (معارف) باشد؛

لسان انگلیسی: کاندیدا باید بلدیت کامل به زبان انگلیسی (خواندن، نوشتن و صحبت کردن) را داشته باشد؛

مهارت‌ها: کاندیدا باید توانایی استفاده از برنامه‌های کمپیوتر را داشته باشد؛

وضعیت صحی: کاندیدا باید از وضعیت صحی (فزیکی و روانی) خوب برخوردار باشد. قابل یادآوری است که زنان باردار، واجد شرایط برای این بورسیه نیستند؛

اسناد مورد نیاز: کاپی لایحۀ وظایف،کاپی تذکرۀ تابعیت، کاپی سند لیسانس، یک قطعه عکس و مکتوب معرفی کاندیدا از جانب ریاست منابع بشری عنوانی انستیتوت خدمات ملکی؛

شرایط قابل ترجیح:

  • در صورت تکمیل نمودن شرایط یادشده، به ورثۀ شهداء و معلولان اولویت داده می‌شود؛
  • انستیتوت خدمات ملکی جهت رشد بانوان و تأمین تساوی و تعادل جنسیتی، برای زنان درخواست‌کننده حق اولویت می‌دهد؛

کاندیدان واجد شرایط می‌توانند اسنادشان را تا روز دوشنبه (۲۵ اسد) جهت طی مراحل بعدی به انستیتوت خدمات ملکی بفرستند.