برنامۀ آموزشی در زمینۀ تطبیق کارشیوۀ جدید ارزیابی اجراات راه‌اندازی شد

کارشناسان نظارت و ارزیابی، در زمینۀ تطبیق کارشیوۀ جدید ارزیابی اجراات مأموران خدمات ملکی آموزش دیدند. در این برنامۀ آموزشی کارشناسان مرکز و ولایات شرکت کرده بودند.

کارشیوۀ جدید ارزیابی اجراات مأموران خدمات ملکی به منظور تنظیم امور مربوط به ارزیابی اجراات کارکنان خدمات ملکی، ارتقای سطح مسؤولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی کارکنان خدمات ملکی و تأمین شفافیت، تحقق عدالت اداری و مصونیت کارکنان خدمات ملکی طراحی شده است.

کارشیوۀ جدید ارزیابی اجراات، بر کارکنان رده‌های عالی، میانی و ورودی خدمات ملکی قابل تطبیق است.

بر اساس کارشیوۀ جدید، نیازهای آموزشی و انکشاف قابلیت‌های کارکنان خدمات ملکی، واقع‌بینانه‌تر و سازنده‌تر تشخیص می‌گردد و مأموران خدمات ملکی وادار می‌شوند تا با شاخص‌های واضح و فعالیت‌های اساسی، فراتر از لایحۀ وظایف‌شان کار کنند.