برنامۀ آگاهی‌دهی دربارۀ حق دست‌رسی به اطلاعات در کمیسیون راه‌اندازی شد

برنامۀ آگاهی‌دهی دربارۀ حق دست‌رسی به اطلاعات، به همکاری کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات، در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی راه‌اندازی شد.

در این برنامه روی موضوعاتی چون حق دست‌رسی به اطلاعات و اهمیت آن، وظایف و مکلفیت‌های ادارات در زمینۀ پخش و نشر و ارائۀ اطلاعات، طرز دست‌رسی به اطلاعات، میعاد ارائه اطلاعات، روش ارایۀ اطلاعات و کارکردهای مراجع اطلاع‌رسانی در وزارت‌ها و ادارات بحث شد.

قانون دست‌رسی به اطلاعات که بر اساس مادۀ پنجاهم قانون اساسی، طرح و تصویب شده است، نهادهای دولتی را مکلف می‌سازد تا اطلاعات را در اسرع وقت به دست‌رس شهروندان متقاضی قرار بدهند.