برنامۀ ارتقای مدیران زن

برنامۀ یک‌ساله ارتقای مدیران زن از سطح متوسط به سطح رهبری، قابلیت‌های رهبری، مدیریت برنامه‌ها و تصمیم‌گیری زنان را بهبود می‌بخشد و آنان را برای به عهده گرفتن نقش‌های رهبری در ادارات‌شان آماده می‌سازد.

معلومات بیشتر در مورد برنامه در این‌جا قابل دست‌رس است.

شرایط اشتراک:

 • متقاضیان حداقل دارای درجۀ تحصیلی لیسانس باشند
 • زنان کارکن بست۳ باشند
 • زنان کارکن بست۴ که حداقل یک سال تجربۀ کاری داشته باشند
 • در ادارات محلی‌ای که کارکن اناث بست‌های۳ و ۴ حضور ندارند، زنان فارغ‌شده از برنامه‌های کارآموزی نیز می‌توانند ثبت نام کنند
 • به کارکنانی که محل وظیفۀ‌شان ولایات است ترجیح داده می‌شود
 • متقاضیان واجد شرایط پیش از اشتراک در برنامه باید امتحان ورودی را موفقانه سپری کنند

امتیازات برای کسانی که برنامه را موفقانه سپری می‌کنند:

 • دو سال قدم فوق‌العاده
 • واجد شرایط شدن برای رقابت در بست‌های عالی‌رتبه
 • شامل شدن در پلان ارتقا به بست‌های عالی‌رتبه
 • فراهم‌آوری تسهیلات قانونی در پروسۀ استخدام آنعده اشتراک‌کنندگان که تصدیق نامۀ برنامه را بدست می‌آورند
 • پرداخت مصارف رفت و برگشت اشتراک کنندگان برنامه از جانب اداره مربوطه
 • فراهم‌سازی تمامی تسهیلات و امکانات رهایشی در کابل از جانب انستیتوت خدمات ملکی

میعاد ثبت درخواست: ۱۵ جوزا -۲۷ جوزا

طریقۀ درخواست:

برای ثبت درخواست به لینک‌های زیر بروید:

https://5svufmoe.paperform.co/ ، https://seefork6.paperform.co/

قبل از ارسال فورم آن‌لاین کاپی خلص سوانح جدید و کاپی اسناد تحصیلی‌تان را ضمیمه کنید

پرسش‌نامۀ پایینی فورم آن‌لاین را تکمیل کنید.