برنامۀ کارآموزی در ولایت بدخشان

انستیتوت خدمات ملکی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارت عدلیه در همکاری مالی و تخنیکی پروژۀ حمایت از حاکمیت قانون/ همکاری‌های انکشافی بین‌المللی حکومت فدرال آلمان (GIZ) در نظر دارد تا برنامۀ کارآموزی (انترنشیپ) در ولایت بدخشان را برای ۵۰ تن از فارغان ــ زنان و مردان ــ پوهنځیهای حقوق و شرعیات پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی برگزار کند.

میعاد پذیرش اسناد علاقمندان: ۵ حمل تا ۱۵ حمل

شرایط پذیرش:

 • داوطلبان باید فارغ پوهنځی‌های حقوق یا شرعیات مراجع تحصیلات عالی باشند؛
 • داوطلبان باید قبلاً هیچ دورۀ کارآموزی یا کلینیک حقوقی را در انستیتوت،GIZ ، و سایر نهادها سپری نکرده باشند؛
 • داوطلبان باید فارغان سال‌های (۱۳۹۸ و ۱۳۹۹) باشند.

اسناد مورد نیاز:

 • خلص سوانح (CV)
 • اسناد تحصیلی: کاپی سند فراغت یکی از پوهنتون‌های دولتی و یا خصوصی  (سند تحصیلی خارج از کشور باید تأییدی وزارت تحصیلات و وزارت امور خارجه را داشته باشد.)؛
 • کاپی تذکرۀ تأییدشده؛

حقوق و امتیازات:

 • دریافت تصدیق‌نامه در پایان برنامۀ کار آموزی که معادل یک سال تجربۀ کاری در ادارات خدمات ملکی شمرده می‌شود
 • دریافت یک مبلغ معین به طور ماهوار

منابع برای امتحان ورودی:

 • قانون اساسی
 • کود جزا
 • قانون مدنی
 • اصول محاکمات مدنی
 • قانون اجراات اداری
 • قانون وکلای مدافع و مقررۀ مساعدت‌های حقوقی
 • قانون طرز تحصیل حقوق
 • مجموعه سؤالات اداری و مدیریتی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

روش درخواست:

 • واجدین شرایط می‌توانند (CV) خویش را همراه با کاپی تذکره و کاپی سند فراغت‌شان به ایمیل آدرس Zamanuddin.bahadury@giz.de بفرستند.

یادداشت:

 • اسناد به شکل فزیکی (Hard Copy) پذیرفته نمی‌شود.
 • فقط به افرادی که شارت‌لیست می‌شوند تماس گرفته خواهد شد.