به منظور تسریع روند رسیدگی به شکایات، جلسات هم‌آهنگی با هفت اداره برگزار شد

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سرعت بخشیدن روند رسیدگی به شکایات، تطبیق مصوبات بورد رسیدگی به شکایات و درخواست اسناد از اداره‌های تحت شکایت، هفت جلسۀ هم‌آهنگی را با وزارت‌ها و اداره‌های دولت راه‌اندازی کرد.

در این جلسات روی ۱۱ مورد عدم تطبیق مصوبات و ۱۴ مورد مطالبۀ اسناد وزارت عدلیه، ۱۲ مورد عدم تطبیق مصوبات و سه مورد مطالبۀ اسناد وزارت صنعت و تجارت، ۱۱ مورد عدم تطبیق مصوبات و ۲ مورد مطالبۀ اسناد وزارت ترانسپورت، ۱۱ مورد عدم تطبیق مصوبات و یک مورد مطالبۀ اسناد وزارت اطلاعات و فرهنگ، سه مورد عدم تطبیق مصوبات و دو مورد مطالبۀ اسناد وزارت امور داخله، دو مورد عدم تطبیق مصوبات و ۱۰ مورد مطالبۀ اسناد ادارۀ ملی تنظیم امور آب و یک مورد عدم تطبیق مصوبۀ شورای عالی طبی بحث صورت گرفت.

بر بنیاد حکم شماره ۵۹ ریاست جمهوری، وزارت‌ها و ادارات دولتی مکلف‌اند تمامی مصوبات بورد رسیدگی به شکایات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را حداکثر در مدت یک هفته تطبیق کنند.