بورد تعیینات

معرفی، پس‌منظر و لایحۀ وظایف

دولت جمهوری اسلامی افغانستان، برای اصلاحات سراسری در عرصۀ ادارۀ عامه و بازسازی وزارت‌ها و ادارات مستقل دولتی در مرکز و ولایات، در گام نخست به منظور اصلاح و بازسازی ساختار تشکیلاتی وزارت‌ها، ادارات و سیستم معاشات، به خاطر جلب، حفظ و تشویق مأمورین، فرمان شماره ۳۳ مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۲ را دربارۀ اصلاحات و بازسازی ابتدایی در وزارت‌ها و ادارات ملکی (PRR) صادر کرد.

سپس، بر بنیاد فرمان شماره ۷۲ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۴ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، قانون خدمات ملکی، بر اساس مصوبۀ شماره ۲۱ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۴، شورای وزیران نافذ شد.

طبق این قانون که تا کنون حیثیت فرمان تقنینی را دارد، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی مرکب از ۹ عضو است که از طرف رییس جمهور، برای مدت سه سال گماشته می‌شود و رییس کمیسیون، ۵ تن از اعضای کمیسیون را در بورد تعیینات خدمات ملکی و ۳ تن از اعضا را در بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی توظیف می‌کند.

وظایف عمدۀ بورد تعیینات خدمات ملکی بر بنیاد مواد ۱۴ و ۱۵ قانون خدمات ملکی عبارت‌اند از:

  • تشخیص و پیشنهاد استخدام، ترفیع، تبدیل، تقاعد، رفع تقاعد و سایر موارد امور ذاتی مأمورین عالی‌رتبۀ خدمات ملکی برای منظوری رییس جمهور؛
  • رهبری کار کمیته‌های تعیینات، تصویب معیارهای وظایف، اعلانات، ترتیب فهرست مختصر و انتخاب نهایی نامزدان؛
  • پیشنهاد نامزدان منتخب برای منظوری به مقام ریاست جمهوری، نظارت از جریان تعیینات رقابتی بست‌های پایین‌رتبۀ وزارت‌ها و ادارات.

در تشکیل بورد تعیینات خدمات ملکی، ۵ بست خارج رتبه (کمیشنر)، ۲ بست رتبه دوم، ۴۸ بست سوم، ۲۲ بست رتبه چهارم، ۷ بست پنجم، ۲ بست ششم و ۵ بست هفتم شامل است که جمعاً ۹۱ بست می‌شود.

  • از جملۀ ۵ کمیشنر، یک تن‌شان به اساس آرای سایر کمیشنران، برای مدت یک سال به حیث رییس بورد تعیینات انتخاب می‌شود.
  • ریاست اجراییه که آمریت اداری، مدیریت عمومی بانک سؤالات، آمریت تنظیم امور، آمریت احصائیه و پلان، آمریت امورذاتی، آمریت بررسی اسناد نامزدان، آمریت کمیته‌های تعیینات، آمریت عمومی نظارت از بست‌های پایین‌رتبه، در چارچوب آن قرار دارند و توسط این ریاست رهبری می‌شوند نیز جزو تشکیل بورد تعیینات است.

پس از آغاز حکومت وحدت ملی، بر اساس فرمان شماره ۸۲ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۴ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبۀ شماره ۲۱ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۴ کابینه، در قانون کارکنان خدمات ملکی، تعدیل وارد شد و صلاحیت استخدام مأمورین بست‌های اول و دوم از بورد تعیینات خدمات ملکی گرفته شد و به وزارت‌ها و ادارات مستقل دولتی انتقال یافت و بر بنیاد فرمان یادشده، بورد تعیینات از پروسۀ استخدام بست‌های عالی‌رتبه و پایین‌رتبه صرفاً نظارت می‌کند.

با انفاذ فرمان تقنینی شماره ۸۲ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۴ ریاست جمهوری، از اثر پیشنهاد ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، ذریعۀ حکم شماره ۱۶۲۹ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۴ مقام محترم ریاست جمهوری، به این کمیسیون وظیفه داده شد تا پروسۀ استخدام معاونان ولایات و ولسوالان، مثل گذشته، از طریق بورد تعیینات خدمات ملکی صورت گیرد.