بورد رسیدگی به شکایات با شماری از اداره‌های دولت جلسات هم‌آهنگی برگزار کرد

بورد رسیدگی به شکایات به منظور تسریع روند رسیدگی به شکایات و نظارت از تطبیق مصوبات این بورد، جلسات هم‌آهنگی را با مسؤولان منابع بشری شش  ادارۀ دولت برگزار کرد.

بورد رسیدگی به شکایات، به شکایاتی دربارۀ پروسه‌های استخدامی، امور ذاتی، تشکیلاتی و دیگر موارد رسیدگی می‌کند و در سال روان، به تعداد ۴۲۲ مصوبه صادر کرده است. تطبیق این مصوبات جزء مکلفیت‌های اداره‌های خدمات ملکی است.

در یک ماه گذشته، به منظور تطبیق مصوبات بورد و دریافت مطالبات بورد در زمان معین، جلسات هم‌آهنگی با مسؤولان منابع بشری وزارت‌های ترانسپورت، عدلیه، تحصیلات عالی، معارف، صحت عامه و ادارۀ ارگان‌های محلی راه‌اندازی شده است.

در این جلسات، نمایندگان منابع بشری وزارت‌های یادشده بر همکاری برای تطبیق مصوبات و ارسال به موقع مطالبات بورد رسیدگی به شکایات تعهد کردند. هم­چنان، برای هم‌آهنگی بیش‌تر روی میکانیزم‌های مشخص ارتباطات الکترونیکی (ایمیل و تیلیفون) و معرفی یک تن به صفت نمایندۀ ارتباطی( فوکل‌پاینت) نیز توافق شد.