بورد رسیدگی به شکایات با پنج ادارۀ خدمات ملکی جلسات هم‌آهنگی برگزار کرد

بورد رسیدگی به شکایات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، به منظور تطبیق مصوبات و مطالبۀ اسناد از ادارات تحت شکایت، جلسات هم‌آهنگی را با پنج ادارۀ خدمات ملکی برگزار کرد.

در این جلسات، روی هفت مورد عدم تطبیق مصوبات و پنج مورد مطالبۀ اسناد وزارت تحصیلات عالی، دو مورد عدم تطبیق مصوبات و چهار مورد مطالبۀ اسناد وزارت معادن و پترولیم، نُه مورد عدم تطبیق مصوبات و ۱۳ مورد مطالبۀ اسناد وزارت صحت عامه، سه مورد از عدم تطبیق مصوبات و چهار مورد مطالبۀ اسناد وزارت حج و اوقاف و ۱۱ مورد عدم تطبیق مصوبات و ۱۹ مورد مطالبۀ اسناد ادارۀ ارگان‌های محلی بحث صورت گرفت.

در نتیجه، به منظور تسریع روند رسیدگی به شکایات، روی میکانیزم‌های ارتباطات توافق صورت گرفت.

بورد رسیدگی به شکایات، بر اساس اسناد تقنینی وظیفه دارد تا به منظور تنظیم پروسه‌های اجرایی، طی مراحل دوسیه‌های تحت شکایت، نظارت از تطبیق مصوبات و تأمین عدالت، به شکایات کارکنان خدمات ملکی رسیدگی کند.