بورد رسیدگی به شکایات برای نظارت از تطبیق مصوباتش به اداره‌های دولت می‌رود

کمیتۀ نظارتی بورد رسیدگی به شکایات به منظور تسریع روند رسیدگی به شکایات، تطبیق مصوبات، و دریافت مطالبات بورد در زمان معین، به وزارت‌خانه‌ها و اداره‌های دولت می‌رود.

بر اساس فقرۀ ششم مادۀ نوزدهم قانون خدمات ملکی، تطبیق مصوبات بورد رسیدگی به شکایات از مکلفیت‌های ادارات ‌خدمات ملکی است.

کمیتۀ نظارتی بورد رسیدگی به شکایات برای اطمینان‌یابی از تطبیق ۳۲ مصوبۀ این بورد، به وزارت معارف رفت و با مسؤولان منابع بشری این وزارت دربارۀ همکاری‌های بیش‌تر در زمینه تطبیق مصوبات، ارسال به موقع مطالبات بورد و تأمین ارتباطات به موقع گفت‌وگو کرد.

در دیدار از وزارت معارف، روی میکانیزم‌‌های مشخصی چون ارتباطات الکترونیکی (ایمیل و تیلیفون) و معرفی یک تن به صفت نمایندۀ ارتباطی( فوکل‌پاینت) نیز توافق شد.

بورد رسیدگی به شکایات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، به شکایاتی ناشی از پروسه‌‌های استخدامی، امور ذاتی، تشکیلاتی و دیگر موارد رسیدگی می‌کند.