بورد رسیدگی به شکایات: به  ۱۱۸ مورد شکایت رسیدگی شده است

بورد رسیدگی به شکایات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در هفته‌یی که گذشت به ۱۱۸ مورد شکایت رسیدگی کرده است. از آن میان ۱۱۱ شکایت رد، ۶ شکایت تأیید و یک شکایت هم حفظ شده است.

به همین‌گونه، در هفتۀ گذشته ۱۳۱ شکایت از وزارت‌خانه‌ها و اداره‌های مستقل حکومت، در بورد رسیدگی به شکایات به ثبت رسیده است. از این میان ۸۰ مورد راه نیافتن به فهرست کوتاه ( شارت‌لیست)، ۳۶ مورد عدم قناعت به نتیجۀ امتحان، ۴ مورد عدم اخذ امتحان، ۴ مورد تبدیلی غیرقانونی، ۳ مورد انفکاک، ، ۳ مورد عدم تقرر و یک مورد هم عدم اطلاع‌دهی از منظوری را شامل می‌شود.

شکایت‌ها در بورد رسیدگی به شکایات، در سه مرحله مورد بررسی قرار می‌گیرند. در مرحلۀ اول شکایت توسط کارشناس مسلکی بر مبنای قانون و طرزالعمل‌های مربوط، مورد بررسی دقیق و همه‌جانبه قرار می‌گیرد، بعد از آن توسط کمیتۀ متخصصین در همکاری و هم‌آهنگی با منابع معتبر، اکادمیک و اهل خبره مورد بررسی دوباره قرار می‌گیرد و غرض تصمیم نهایی و صدور مصوبه به جلسۀ کمیشنران محول می‌گردد که در نتیجه، جلسۀ کمیشنران بورد در مورد تصمیم اتخاذ و مصوبه صادر می‌گردد.

نتیجۀ رسیدگی به  این شکایات پس از تحلیل و بررسی بورد، به شاکیان ابلاغ خواهد شد.

بورد رسیدگی به شکایات، یگانه مرجع رسیدگی به شکایات کارمندان خدمات ملکی در سطح کشور است که هدف آن تأمین حقوق داوطلب مقرری در ادارۀ خدمات ملکی، مأمورین و کارکنان قراردادی است.