بورد رسیدگی به شکایات در جریان یک ماه گذشته به یک‌هزار و ۲۶ شکایت رسیدگی کرده است‎

بورد رسیدگی به شکایات در جریان یک ماه گذشته به یک‌هزار و ۲۶ شکایت رسیدگی کرده است. از این میان، ۸۴۷ شکایت رد، ۱۲۳ شکایت تأیید، ۴۲ شکایت حفظ، هشت شکایت به اعلان مجدد و دو شکایت به امتحان مجدد منتهی شده است. هم‌چنان چهار شکایت دیگر، سایر موارد را در بر می‌گیرد.

در همین حال، در جریان یک ماه گذشته، در بورد رسیدگی به شکایات به تعداد ۹۶۲ شکایت از اداره‌های خدمات ملکی ثبت شده است: ۸۱۴ شکایت از راه نیافتن به فهرست کوتاه، ۷۳ شکایت از قناعت نداشتن به نتیجۀ امتحان، ۲۲ شکایت از تبدیلی غیرقانونی، نُه شکایت از اعلان بست، نُه شکایت عدم اعادۀ معاشات، هشت شکایت از عدم تقرر، هشت شکایت از عدم اخذ امتحان، هفت شکایت از انفکاک، پنج شکایت از قناعت نداشتن به ارزیابی سالانه، سه شکایت از عدم انتقال، دو شکایت از بی‌سرنوشتی کارکن و دو شکایت از شفاف نبودن پروسۀ امتحان.