بورد رسیدگی به شکایات

پس‌منظر و لایحۀ وظایف

بورد رسید‌گی به شکایت‌ها، یگانه مرجع رسیدگی به شکایت‌های کارکنان خدمات ملکی در سطح کشور است که بر بنیاد توافقات بن ایجاد شد و در سال ۱۳۸۳، عملاَ آغاز به فعالیت کرد. هدف بورد، تأمین حقوق داوطلب مقرری در ادارۀ خدمات ملکی، مأمورین و کارکنان قراردادی است.

دیدگاه بورد، تأمین عدالت در ادارۀ خدمات ملکی است. بورد وظایفش را بر بنیاد مادۀ ۲۸ قانون کارکنان خدمات ملکی انجام داده و در تطبیق استراتیژی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی کوشا است.

 

دست‌آوردها

بورد رسیدگی به شکایت‌های خدمات ملکی در سال ۱۳۸۳رسماً به کار آغاز کرد. این بورد توانسته است در سال ۱۳۸۳، ۱۱۹ شکایت، در سال ۱۳۸۴، ۲۶۴ شکایت، در سال ۱۳۸۵، ۳۳۰ شکایت، در سال ۱۳۸۶، ۴۱۲ شکایت، در سال ۱۳۸۷، ۴۳۸ شکایت، در سال ۱۳۸۸، ۳۲۵ شکایت‌، در سال ۱۳۸۹، ۴۵۴ شکایت، در سال ۱۳۹۰، ۵۲۰ شکایت، در سال ۱۳۹۱، ۸۷۲ شکایت، در سال ۱۳۹۲، ۹۲۹ شکایت، در سال ۱۳۹۳، ۹۵۴ شکایت، در سال ۱۳۹۴، ۱۱۱۵ شکایت، در سال ۱۳۹۵، ۳۴۲۸ شکایت و در اول و دوم سال ۱۳۹۶، ۱۰۳۸ شکایت را ثبت و بررسی کند.

جمله شکایت‌ها، از سال ۱۳۸۳ تا ربع دوم سال ۱۳۹۶، به تعداد ۱۱۱۹۸ می‌رسد.

 

برنامه‌ها و پروژه‌های آینده

بورد در نظر دارد که در آینده برای سهولت در کارها و رضایت مسؤولان اداره‌های خدمات ملکی و شاکیان، سیتسم دیتابیس مرکزی را ایجاد کند و هم‌چنان با الکترونیک ساختن سیستم دریافت شکایت‌ها و رسیدگی به آن‌، وظایفش را در اسرع وقت، با دقت کامل انجام بدهد.

تماس با بورد رسیدگی به شکایات

ایمیل:  appealsboard@iarcsc.gov.af                          تلفون: ۰۷۹۵۴۱۴۲۷۶

 

طریقۀ ثبت و رسیدگی به شکایات