بورد رسیدگی به شکایات

پس‌منظر و لایحۀ وظایف

بورد رسید‌گی به شکایت‌ها، یگانه مرجع رسیدگی به شکایت‌های کارکنان خدمات ملکی در سطح کشور است که بر بنیاد توافقات بن ایجاد شد و در سال ۱۳۸۳، عملاَ آغاز به فعالیت کرد. هدف بورد، تأمین حقوق داوطلب مقرری در ادارۀ خدمات ملکی، مأمورین و کارکنان قراردادی است.

دیدگاه بورد، تأمین عدالت در ادارۀ خدمات ملکی است. بورد وظایفش را بر بنیاد مادۀ ۲۸ قانون کارکنان خدمات ملکی انجام داده و در تطبیق استراتیژی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی کوشا است.

 

تماس با بورد رسیدگی به شکایات

ایمیل:  appealsboard@iarcsc.gov.af                          تلفون: ۰۷۹۵۴۱۴۲۷۶

 

فورم رسیدگی به شکایات

 

طریقۀ ثبت و رسیدگی به شکایات

 

 پاسخ به ۲۰ سؤال مهم و متداول دربارۀ چه‌گونگی ثبت و رسیدگی به شکایات