بورد کمیشنران

بورد کمیشنران عالی‌ترین هیأت تصمیم‌گیری در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری است. نشست‌های این بورد، با اشتراک همۀ کمیشنران تحت رهبری رییس کمیسیون برگزار می‌شود.

در نشست‌های بورد کمیشنران که به گونۀ منظم برگزار می‌شود، روی تمامی جریانات کاری کمیسیون بحث و رای‌زنی می‌شود و هر تصمیمی بر اساس رای اکثریت اعضا گرفته می‌شود. تصامیم بورد به واسطۀ دفتر دارالانشاء به اداره‌های مربوط رسانیده می‌شود.

ریاست دفتر کمیسیون، مسؤولیت سکرتریت بورد را به عهده دارد و مجالس آن را برنامه‌ریزی و تسهیل می‌کند.