بیش‌تر از ۱۸ هزار سؤال جدید برای امتحانات الکترونیک طراحی شده است

سیستم عمومی بانک سؤالات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، با درج ۱۶ هزار و ۴۴۷ پرسش جدید استخدامی تقویت شده است. این پرسش‌ها، از میان ۱۸ هزار و ۱۰۲ پرسش طرح‌شده، پس ارزیابی جمعی از سوی بورد بازنگری و ارزیابی محتوای امتحانات، گزینش شده است.

کارشناسان در مرکز تدوین و تحقیق محتوای امتحانات، از ۴۳ درصد منابع معتبر ملی (به زبان‌های پشتو و دری) و ۵۷ درصد منابع بین‌المللی استفاده کرده‌اند.

پرسش‌ها به گونه‌ای طراحی می‌شوند که بر اساس آن‌ها دانش، مهارت و تحلیل واجدان شرایط امتحان به ارزیابی گرفته شوند.

پرسش‌ها با درنظرداشت چارچوب شایستگی‌های خدمات ملکی، شایستگی‌های اجرایی، شایستگی‌های حمایوی و شایستگی‌ها و قابلیت‌های انکشافی تدوین می‌شوند.

پس از طرح سؤالات از سوی کارشناسان، سؤالات به منظور دقت بیش‌تر، از سوی یک بورد، بازنگری و ارزیابی جمعی می‌شوند.

برای جلوگیری از مداخلۀ انسانی و تأمین شفافیت و سرعت در امتحانان‌های استخدامی، سیستم مرکزی بانک سؤالات، در هنگام برگزاری امتحانات الکترونیک، به مراکز امتحانات کامپیوتری ـ کابل و ولایات ـ با استفاده از شبکه‌ای مصون و به‌هم‌پیوسته، وصل است.

کمیسیون برای حفظ استقلالیت کاری مرکز تدوین و تحقیق محتوای امتحانات و حفظ مصونیت و محرمیت محتوای امتحانات، از تدابیر لازم استفاده کرده است.