ترجمان پشتو- دری

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک بست ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد طبق سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابتی مجدد میگذارد:

شماره عنوان بست رتبه بست ریاست مربوطه تعداد بست تاریخ آغاز اعلان تاریخ ختم اعلان
۱ ترجمان پشتو -دری ۳ ریاست اطلاعات ارتباط عامه و سخنگو ۱ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ ۲۹/۱۲/۱۳۹۷

اشخاص واجد الشرایط میتوانند اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند از تاریخ (۲۱/۱۲/۱۳۹۷) الی تاریخ ختم اعلان بست (۲۹/۱۲/۱۳۹۷) فورمه های مخصوص درخواستی را از ساعت (۸:۳۰) قبل از ظهر الی ختم ساعت کار از دفتر توزیع فورم آمریت استخدام ریاست منابع بشری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی واقع دارالامان سرک سناتوریم اخذ و بعد از خانه پری دقیق توأم با کاپی اسناد مطالبه شده طبق رهنمود دوباره بطور هارد کاپی به آمریت استخدام تسلیم نمایند ویا به ویب سایت (www.iarcsc.gov.af) مراجعه نموده فورم مخصوص درخواستی را اخذ و بعد از خانه پری دقیق توأم با کاپی اسناد مطالبه شده طبق رهنمود بطور سافت کاپی به ایمیل آدرس hr@iarcsc.gov.af ارسال نمایند.

بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی شود.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:  
عنوان وظیفه: ترجمان پشتو- دری
بست: ۳
وزارت یا اداره: کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
موقعیت پست: کابل
تعداد پست: (  1  )
گزارشده به: آمر محتوا و نشرات
گزارش­گیر از: ندارد
تاریخ بازنگری: ۶/۸/۱۳۹۷

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

هدف وظیفه: ترجمه مطالب قابل نشر از طریق رسانه های صوتی، تصویری، چاپی، ویب سایت و صفحات اجتماعی کمیسیون از زبان پشتو به دری.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان آمریت جهت بدست آوردن اهداف متوقعه.
 2. ترجمۀ گزارش ها، خبرها و مطالب از زبان دری به پشتو و عکس آن؛ برای برنامه های صوتی، تصویری، صفحات اجتماعی، ویب سایت و نشرات چاپی کمیسیون.
 3. ویراستاری، ایدت و تصحیح تمام متون و مطالب پشتو.
 4. نوشتن گزارش ها، خبرها و مطالب به زبان پشتو نظر به نیاز اداره.
 5. همکاری در زمینۀ تأمین محتوای ویب سایت و صفحات اجتماعی کمیسیون.
 6. نظارت و دیده بانی از نشرات رسانه ها در مورد کمیسیون و شریک ساختن آنها به زودترین فرصت با آمر مربوطه.
 7. برقراری ارتباطات با خبرنگاران و رسانه های دولتی و خصوصی.
 8. ارایۀ مشوره‌ های لازم و مسلکی به ادارۀ مربوطه در راستای غنامندی اهداف و برنامه‌های کاری.
 9. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط.
 10. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف اداره مربوط سپرده می شود.

————————————————————————————————————–

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: ژورنالیزم، ادبیات (پشتو یا دری) و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده می شود.
 2. تجربه کاری مرتبط (در بخش های ترجمه متن های اخبار، مجلات، گزارش ها، خبرهای رادیویی و تلویزیونی و سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل دو سال.
 3. تسلط به زبان های رسمی( پشتو و دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دریافت فورم درخواستی